سیستم نقدینگی بکر

سیستم نقدینگی بکر

سیستم نقدینگی بکر

– مديريت اسناد دريافتني و پرداختني (چك و اوراق بهادار)

– ايجاد اصلاح و حذف چك هاي مورد نظر

– تغيير وضعيت اسناد دريافتني بين حالت هاي وصول نشده، در جريان وصول، وصول شده، برگشتي، واگذار شده يا فيلتر شده

– انجام عمليات دريافت و پرداخت از طريق برگه هاي فروش

– امكان ثبت و نمايش آرتيكل هاي مالي وابسته به عمليات مختلف انجام شده

– نمايش اسناد دريافتني / پرداختني برحسب وضعيت هاي مختلف

– امكان نقد كردن مستقيم چك و واريز آن به صندوق

– نمايش چك هايي كه موعد پرداخت آن ها فرا رسيده

– انجام كليه عمليات مالي از قبيل صدور سند، ايجاد، اصلاح و حذف آرتيكل هاي وابسته به صورت خودكار و وصول چك در بانك هاي معرفي شده سيستم

– امكان دريافت اسناد پرداختني عودت يافته

– دريافت و پرداخت به صورت تركيبي از نقد و چك (به تعداد دلخواه)

– امكان نگهداري به روز اطلاعات صندوق ها و بانك ها (شامل موجودي نقدي و اوراق بهادار)

– انجام خودكار عمليات مالي مربوط به هريك از دريافت ها و پرداخت ها

– وجود امكانات قدرتمند براي جستجو و فيلترينگ و مرتب كردن چك ها و گرفتن گزارش هاي متنوع برحسب شماره، تاريخ، مبلغ پرداخت كننده، دريافت كننده و…

– ارائه گزارش صورت مغايرت بانكي و اختلاف بين صورتحساب بانكي و دفتر حساب بانك

– ارائه گزارش ريزدريافت ها و پرداخت ها به طرف حساب شخص در فاصله زماني دلخواه

– گزارش موجودي موجودي صندوق در تاريخ معين به تفكيك معين به تفكيك نقد و چك

– قابليت طراحي انواع گزارشات به صورت ساده، علاوه بر گزارشات استاندارد

– توليد نمودارهاي متنوع از گزارشات توليد شده

– امكان ويرايش روي گزارشات از پيش آماده شده و امكان ايجاد گزارشات جديد يا تغيير گزارشات موجود

– قابليت طراحي فرم هاي چاپي مختلف براي يك گزارش مطابق سليقه كاربر

– پيش نمايش قوي قبل از چاپ تمامي گزارشات