کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

از ویرایش 12.6.1.609 برنامه حقوق میتوان بر اساس بیمه فرد در حکم استخدام، مبلغ حق بیمه کارگر را از حقوق مشمول مالیات (به روش زیر)کسر نمود:
1-بیمه تامین اجتماعی : کسر 2/7 حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات.
2-بیمه سلامت، خدمات درمانی و یا سایر بیمه ها: کسر کل حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات.
3-اگر پرسنل بیمه نشده باشد: هیچ مبلغی از حقوق مشمول مالیات کسر نخواهد شد.
لینک منبع خبر