حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

از ویرایش 12.6.1.609 برنامه حقوق میتوان بر اساس بیمه فرد در حکم استخدام، مبلغ حق بیمه کارگر را از حقوق مشمول مالیات (به روش زیر)کسر نمود: 1-بیمه تامین اجتماعی : کسر 2/7 حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات. 2-بیمه سلامت، خدمات درمانی و یا سایر بیمه ها: کسر…