ماده 137 قانون مالیات های مستقیم

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

از ویرایش 12.6.1.609 برنامه حقوق میتوان بر اساس بیمه فرد در حکم استخدام، مبلغ حق بیمه کارگر را از حقوق مشمول مالیات (به روش زیر)کسر نمود: 1-بیمه تامین اجتماعی : کسر 2/7 حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات. 2-بیمه سلامت، خدمات درمانی و یا سایر بیمه ها: کسر…