جام تو خالی ادغام بانکها

جام تو خالی ادغام بانکها

بحث مهمی این روزها در فضای رسمی و غیر رسمی کشور منتشر شده است که پنج بانک و موسسه  انصار، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد (بانک سپه) ادغام شده اند.اما آیا این ادغام به نفع مردم و اقتصاد کشور است ؟ از آنجا…