حسابداری حقوق در موسسات تولیدی

حسابداری حقوق در موسسات تولیدی

حسابداری حقوق در موسسات تولیدی

در حسابداری تولیدی و صنعتی تعیین بهای تمام شده تولیدات اهمیت ویژه ای دارد و بخش اعظمی از هزینه تولید را هزینه حقوق به خود اختصاص می دهد و به خاطر همین کنترل بیشتری بر این هزینه وجود دارد و این هزینه ها را در حسابی به نام کنترل حقوق و دستمزد ثبت می کنند و چون هدف حسابداری صنعتی تعیین بهای تمام شده می باشد این هزینه حقوق در طی تولید تحمیل می شود بنابراین هزینه دستمزد باید به تولید اختصاص داده شود در نتیجه این حساب هزینه حقوق و دستمزد از حساب کنترل حقوق به حساب کالای در جریان ساخت انتقال می یابد و باید توجه کرد در حسابداری صنعتی به طور کلی هزینه های تولید به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- هزینه های مستقیم: هزینه هایی که مستقیم در ساخت و تولید نقش دارند مانند موادی که جهت تولید استفاده می شود این مواد لازمه تولید کالا می باشد.

۲ – هزینه های غیر‌مستقیم: هزینه هایی است که مستقیما در ساخت و تولید نقش ندارند بلکه در تولید کنار تولید نقش دارد مانند هزینه روغنی که جهت تعمیرات ماشین آلات مصرف می شود.

هزینه های غیر‌مستقیم و سربار در بخش حقوق و دستمزد تولید:

۱- حقوق اضافه کاری تولید (مگر مواردی که جز هزینه های مستقیم منظور شده است).

۲- فوق العاده که بابت نوبت کاری به کارگر پرداخت می گردد.

۳ – حقوق و دستمزدی که در ایام مرخصی پرداخت می گردد مانند حقوق ایام بیماری

۴ – حقوق اوقات تلف شده مواردی چون : خراب شدن ماشین، قطع برق، حوادث کارگری و …

۵- حق بیمه سهم کارفرما مانند غرامت نقص عضو

پس زمانی که مانده حساب کنترل حقوق به حساب کالای در جریان ساخت انتقال می‌یابد اجزا تشکیل دهنده هزینه حقوق بنابر ماهیت خود به حساب کالای در جریان یا سربار ساخت تخصیص داده می شود