سیستم حسابداری بکر

سیستم حسابداری بکر

سیستم حسابداری بکر

– اتصال به ساير سيستم هاي مكانيزه مالي نظير حسابداري

– معرفي انبار به تعداد دلخواه و توزيع كالاها در انبار و قفسه هاي مختلف

– معرفي كالا به تعداد دلخواه ، با مشخصات متنوع (نام ، كد كالا ، نوع كالا ، واحد اندازه گيري و…)

– طبقه بندي درختي كالا (به صورت نامحدود)

– تعريف تعداد نامحدود واحد اندازه گيري اصلي و فرعي براي يك كالا و تعيين ضريب تبديل بين واحدهاي فرعي و واحد اصلي كالا

– تعريف موجودي اوليه ، قيمت واحد ، حداقل و حداكثر موجودي و نقطه سفارش براي هر كالا و اخذ گزارشات تداركاتي

– صدور اتوماتيك حواله ، رسيد انبار و اسناد حسابداري براي رويدادهاي متنوع مربوط به گردش كالا در انبار

– امكان ريالي كردن مستقيم رسيدها و حواله ها توسط كاربراني كه داراي دسترسي ريالي مي باشند

– انجام عمليات مقداري مشتمل بر صدور رسيد و حواله انبار ، درخواست كالا و سفارش خريد

– عمليات انبارگرداني و تنظيم عمليات براساس نياز سازمان و صدور سند كسورات و اضافات انبارگرداني

– گزارش مبسوط انبارگرداني براساس شمارش هاي اول تا سوم با امكان صدور رسيد و حواله اصلاحي

– صدور تگ هاي انبارگرداني با امكان طراحي توسط كاربر

– معرفي هر تعداد قفسه براي هر انبار و توزيع موجودي هر كالا در انبارها و قفسه هاي مختلف

– تخصيص مراكز هزينه ، پروژه ها ، تفكيك هاي 1 ، 2 ،3 به طور مستقل در رديف هاي اسناد

– كنترل محدوده تاريخي مجاز براي صدور يا تغيير اسناد توسط مدير مالي

– امكان مشاهده افراد تغيير دهنده اسناد و زمان تغيير اسناد

– امكان تاييد اسناد تا چهار سطح به طور مجزا براي هر سند

– تعريف تاييدكنندگان و تصويب كنندگان اسناد جهت رعايت سلسله مراتب سازماني مربوط به تنظيم، تاييد و تصويب اسناد حسابداري

– امكان كپي اطلاعات يك يا چند سند در سند ديگر با امكان انتخاب سندهاي مورد نظر و ادغام اطلاعات آن ها در يك سند

– امكان تعريف و استفاده از شرح هاي تكراري

– همزماني استفاده كاربران از دفاتر مالي با رعايت تقدم و تاخر در سيستم

– قبول اطلاعات ارز و ﷼ در سند حسابداري

– امكان رؤيت گردش حساب از سند حسابداري

– چاپ سند حسابداري (روكش سند) در فرم هاي متنوع با قابليت طراحي فرم هاي جديد توسط كاربر

– امكان ايجاد سند روزانه، ماهانه و تهيه سند كل روزانه، هفتگي و ماهانه براي ثبت دفاتر حسابداري

– ايجاد اتوماتيك اسناد روزانه و ماهانه

– امكان تهيه دفتر با اسناد روزانه

– تهيه اسناد كل براي ثبت دفاتر قانوني در مقاطع مختلف بنابر درخواست كاربر

– امكان مرور حساب ها در كليه سطوح، امكان رويت گردش حساب ها در هر گزارش و رويت سند، تراز و…

– امكان چاپ گزارش دفاتر دقيقا مشابه دفاتر دستي (كل، روزانه) با رعايت خطوط جداكننده اعداد بدهكار و بستانكار و تفكيك ستون ها جهت سهولت دفترنويسي

– امكان تهيه تراز چهار، شش، هشت، ده و دوازده ستوني در دوره هاي زماني مختلف (دوره و غيردوره اي)

– چاپ سند در فرم هاي متنوع، كاملا خوانا و زيبا (با قابليت طراحي فرم هاي جديد توسط كاربر)

– قابليت طراحي انواع گزاراشات به صورت ساده، علاوه بر گزارشات استاندارد

– توليد نمودارهاي متنوع از گزارشات توليد شده

– امكان ويرايش روي گزارشات از پيش آماده شده و امكان ايجاد گزارشات جديد يا تغيير گزارشات موجود

– قابليت طراحي فرم هاي چاپي مختلف براي يك گزارش مطابق سليقه كاربر

پيش نمايش قوي قبل از چاپ تمامي گزارشات