سیستم حقوق و دستمزد بکر

سیستم حقوق و دستمزد بکر

سیستم حقوق و دستمزد بکر

– اتصال به ساير سيستم هاي مكانيزه نظير حسابداري

– كپي اطلاعات از يك دوره حقوق به دوره ديگر

– ثبت بيش از يك حكم كارگزيني (بايگاني احكام كارگزيني) براي هريك از پرسنل و انتخاب آخرين حكم به عنوان حكم فعال به صورت خودكار

– ثبت و نگهداري اطلاعات پرسنلي و استخدامي به صورت كامل

– قالب هاي متفاوت براي ورود اطلاعات كاركرد پرسنل

– ثبت كامل اطلاعات كاركرد ماهانه ، انواع مرخصي ها ، اضافه كاري ها و… استفاده شده در ماه

– تعريف معافيت هاي مالياتي و جداول مالياتي به تعداد نامحدود و مطابق با قوانين

– امكان تعيين وضعيت ماليات يا بيمه براي آيتم هاي حقوق و جداگانه براي هر پرسنل

– تهيه ديسكت و ليست هاي ماليات جهت ارائه به سازمان امور مالياتي كشور دقيقا مطابق تعاريف سازمان

– امكان محاسبه ماليات ساليانه و تعديل ماليات پرسنل به صورت اتوماتيك

– امكان تعريف انواع بيمه تكميلي و عمر و كسر اتوماتيك مبالغ از كارمندان

– تهيه ديسكت بيمه و ليست هاي بيمه به صورت اتوماتيك از اطلاعات جهت ارائه به بيمه دقيقا مطابق تعريف سازمان

– تهيه ديسكت حقوق بانكي جهت واريز حقوق و مزاياي پرسنل به حسابشان با امكان انتخاب نوع بانك و نوع پرداخت از جمله عيدي ، مبالغ قابل پرداخت بدون عيدي ، مساعده ، جمع نهايي پشت فيش و…

– تهيه خلاصه سند حسابداري از اطلاعات حقوق و مزايا جهت ثبت در حسابداري

– امكان صدور اتوماتيك سند حسابداري

– قابليت كنترل مرخصي استفاده شده و مانده مرخصي (تاكنون تا پايان سال) كارنان به صورت خودكار توسط برنامه

– قابليت تعريف و كنترل صندوق پس انداز و وام كاركنان توسط برنامه

– قابليت محاسبه عملكردكاركنان قراردادي ، رسمي ، روزمزد ، مشاوره اي ، ساعتي و….

– امكان تعريف محل هاي خدمت متعدد در برنامه با امكان تعريف سرفصل هاي جداگانه حسابداري براي هريك از محل هاي مذكور

– امكان تعريف شيفت هاي كاري و محاسبه نوبت كاري

– ثبت نرخ كسر كار و اضافه كار به صورت ئلخواه (بدون نياز به فرمول) جهت باز بودن دست صادركنندگان حكم در تعريف اين مقادير به مبلغ مورد نظر

– ثبت اضافات ، كسورات ، مساعده، پاداش به كاركنان و محاسبه خودكار آن در ليست هاي حقوقي و فيش هاي حقوق

– پرداخت مساعده به طور اتوماتيك

– محاسبه خودكار ساعت كاركرد، اضافه كار ، كسر كار و همچنين اجازه دادن به اپراتور جهت تغيير آن

– تعريف پارامترهاي حقوق شامل اطلاعات حقوق ، نوبت كاري ، شب كاري ، اضافه كاري ، ماموريت ،اطلاعات بيمه ، كسورات و ماليات پاره وقت و اطلاعات مرخصي و سنوات و عيدي

– اطلاعات پايه پرسنل شامل گروه هاي كاري واحد سازماني ، مراكز هزينه ، مشاغل ، انواع بيمه ،انواع حساب ، مدارك تحصيلي ، رشته تحصيلي ، سطح مهارت ، شهرستان ها ، مذهب و مليت

– تعريف انواع پرداخت ها با عناوين دلخواه ازقبيل پرداخت هاي بين دوره ، پاداش ها و…

– صورتحساب وام ، پس انداز و مرخصي

– امكان تعريف انواع وام ها و تمامي بدهي هاي كاركنان به همراه نعيين اقساط ماهانه و كنترل مانده و صورتحساب آن ها

– ثبت وام ها و اقساط پيش پرداخت شده ( پيش از خريد و نصب مستقيم)

– انتخاب لوگو ويا آرم موسسه شما و استفاده از آن در فيش ها و ليست ها

– قابليت طراحي فيش هاي حقوقبه طور كامل در اختيار كاربر

– قابليت طراحي كامل ليست هاي حقوق با اشكال مورد نظر

– گزارش صورت وضعيت پرداخت مساعده كاركنان

– گزارش صورت وام هاي دريافتي و صندوق قرض الحسنه كاركنان

– گزارش صورت بازخريد سنوات خدمت و مرخصي كاركنان

– گزارش صورت وضعيت پس انداز كاركنان

– گزارش صورت وضعيت مرخصي كاركنان

– امكان ويرايش روي گزارشات از پيش آماده شده و امكان ايجاد گزارشات جديد يا تغيير گزارشات موجود

– قابليت طراحي فرم هاي چاپي مختلف براي يك گزارش مطابق سليقه كاربر

– قابليت طراحي انواع گزارشات به صورت ساده ، علاوه بر گزارشات استاندارد

– توليد نمودارهاي متنوع از گزارشات توليد شده

– چاپ فيش حقوق در فرم هاي متنوع

– پيش نمايش قوي قبل از چاپ تمامي گزارشات