طرح کسب و کار قسمت دوم

طرح کسب و کار قسمت دوم

طرح کسب و کار قسمت دوم

مراحل تهیه طرح کسب و کار

طرح کسب و کار چیزی نیست که یک بار آن را تهیه کرده و آن را در قفسه گذارده و فراموش کنید برنامه ریزی پویا بایستی جزء اصلی مدیریت کسب و کار شما باشد. موفق ترین شرکت ها هر ساله طرح کسب و کاری با افق سه تا ۵ سال تهیه می کنند . این امر با به روز کردن طرح کسب و کار تهیه شده سال قبل از طریق مقایسه ارقام و اهداف برنامه ریزی شده با نتایج حاصل از اجرا و درنظرگرفتن تغییرات، اطلاعات، تجارب و ایده های جدید صورت می گیرد.

قدم هایی که برای طرح کسب و کار برداشته می شود بشرح زیر می باشد:

۱- ارزیابی موقعیت ۲- تدوین ماموریت ۳- کسب آمادگی ۴ - تعیین اهداف ۵ - تدوین طرح کسب و کار ۶ - تعیین اهداف کارکنان ۷- نظارت بر فرآیند اجرا

الف - ارزیابی موقعیت

هدف این ارزیابی آن است که دیدگاه مشتریان٬ شرکا٬رقبا و تامین کنندگان مواد و منابع شرکت را در مورد کسب و کارتان بدانید.

این ارزیابی بایستی به این سوال پاسخ دهد.

 ما اکنون کجا هستیم؟

 

این امر بایستی تمرینی صادقانه و همراه با انتقاد از خود باشد که سعی کند سوالات مهمی را که هر فرد اهل کسب و کار مرتبا از خود سوال می کند پاسخ دهد٬ این سوالات عبارتند از :

✔️ نقاط قوت مهم و نقاط ضعف عمده ما کدامند؟

✔️ چه کاری را ما به خوبی می توانیم انجام دهیم و چه کاری را اصلا نبایستی انجام دهیم؟

✔️ اشتباهات عمده ای که در گذشته مرتکب شده ایم کدامند؟ و چه درس هایی می توانیم از آن ها بگیریم؟

✔️ آیا ما مرتکب تعداد قابل قبولی از اشتباهات می شویم؟

 

ب- تدوین ماموریت

قبل از آن که جلوتر برویم بایستی یک بیانیه ماموریت  شفاف برای شرکت خود تدوین کنید. تدوین ماموریت اغلب با ارزش ترین جزء یک فرآیند برنامه ریزی پویا است زیرا می تواند جهت کسب و کار شما را تغییر دهد یا مهر تأیید مجدد بر آن بزند.هدف مأموریت  آن است که احساسی در مورد هدف ایجاد شود تا از آن به عنوان ابزاری برای تبیین جهتی که کسب و کار به سمت آن می رود استفاده گردد. سهام داران٬ کارکنان و شرکای تجاری اگر از ماموریت سازمان مطلع باشند انگیزه بیشتری برای حمایت و پشتیبانی از آن دارند.

🔮 چشم انداز به شما می گوید چگونه خودتان را در آینده دور می بینید و آن چه که می خواهید شرکت شما در آینده بشود را بیان می کند. چشم اندازی که تمامی افراد مرتبط در تدوین آن سهیم باشند٬ عامل مهمی در موفقیت و دستیابی به آن می باشد.

🔮 ماموریت آن چه که می خواهید انجام دهید را مشخص می کند و منافعی که به طور کلی کسب و کار شما برای مشتریان٬ کارکنان٬ سهامداران و جامعه به ارمغان می آورد را بیان می کند.

🔮 فلسفه٬ ارزش ها و عقاید حاکم بر سازمان شما را بیان می کند.

🔮 راهبرد (استراتژی)٬ نشان دهنده آن است که شما چگونه می خواهید به آن جا برسید.

نرم افزار نقدینگی بکر