قیمت گذاری بر اساس انبارهای انتخابی

قیمت گذاری بر اساس انبارهای انتخابی

قیمت گذاری بر اساس انبارهای انتخابی

از این پس میتوانید از ویرایش 12.2.5.337 به بعد نرم افزار انبار در زمان عملیات قیمت گذاری انبارهای مورد نظر خود جهت قیمت گذاری را انتخاب نمایید. بدین صورت که در این پنجره لیستی از تمام انبارهای تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود و شما میتوانید تیک کنار انبارهای دلخواه جهت قیمت گذاری را انتخاب نمایید. 

نکته : در صورتی که از برگه های انتقالی بین انبار در برنامه استفاده می کنید و یا از سیستم تولید مبادرت به صدور اسناد انبار می نمایید در زمان قیمت گذاری حتما باید این انبارها به صورت همزمان انتخاب شده باشند.

به طور مثال اگر انبار مواد اولیه و در جریان ساخت در سیستم تعریف کرده اید و از سیستم تولید اقدام به صدور رسید و حواله در برنامه انبار نموده اید در زمان قیمت گذاری می بایست تیک این دو انبار زده شود تا قیمت گذاری به درستی انجام شود.

نرم افزارهای بکر

مشاهده ی ویژگی های نرم افزار قدرتمند انبارداری بکر