محاسبه عیدی کارگران در سال ۹۹

محاسبه عیدی کارگران در سال ۹۹

محاسبه عیدی کارگران در سال ۹۹

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ برای حسابداران سوال می شود که چگونه عیدی کارگران را محاسبه کنند در این جا نحوه محاسبه را شرح می دهیم.

یک قانونی در خصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران از طرف کارفرمایان هست که این قانون در ماده واحد خود اعلام می کند که کارفرمایان مکلفند برای یک سال کارکرد کارگران معادل ۶۰ روز مزد آن ها رابرای کارگر پرداخت کنند که این حداقل عیدی هست و در همان قانون اعلام کرده اند به شرطی که مبلغ محاسبه شده برای عیدی کارکنان از ۳ برابر مزد پایه وزارت کار بیشتر نشود.

در بند بعدی همین قانون مشخص شده است که کارگرانی که زیر یک سال کار کرده اند، مستحق دریافت عیدی و پاداش هستند و باید یک دوازدهم از آن حداکثر یا حداقل به ازای هر ماه اشتغال کارگر به ایشان پرداخت شود. 

در اینجا مبلغ را بر اساس حداقل پایه حقوق سال ۹۹ محاسبه می کنیم و برای کارگرانی که بالاتر از پایه حقوق حداقلی وزارت کار دریافتی دارند، دو برابر حقوق آن ها می بایست محاسبه شود، به شرط آن که از سه برابر پایه حقوق وزارت کار بیشتر نشود.

مدت کارکرد در ۶ ماهه اول سال

💰 ماه اول ◀︎ ۳۱۸.۵۴۵

💰 ماه دوم ◀︎ ۶۳۷.۰۹۰

💰 ماه سوم ◀︎ ۹۵۵.۶۳۵

💰 ماه چهارم ◀︎ ۱.۲۷۴.۱۸۰

💰 ماه پنجم ◀︎ ۱.۵۹۲.۷۲۵

💰 ماه ششم ◀︎ ۱.۹۱۱.۲۷۰

مدت کارکرد در ۶ ماهه دوم سال

💰 ماه هفتم ◀︎ ۲.۲۲۹.۸۱۵

💰 ماه هشتم ◀︎ ۲.۵۴۸.۳۶۰

💰 ماه نهم ◀︎ ۲.۸۶۶.۹۰۵

💰 ماه دهم ◀︎ ۳.۱۸۵.۴۵۰

💰 ماه یازدهم◀︎ ۳.۵۰۳.۹۹۵

💰 ماه دوازدهم ◀︎ ۳.۸۲۳.۵۴۰

اکنون متوجه شدیم که هر ماه چگونه محاسبه می شود، یعنی اگر کسی از فروردین به کار اشتغال داشته و حقوق حداقل وزارت کار را دریافت می کرده است آخر سال عیدی دریافتی او ۳,۸۲۳,۵۴۰ تومان است. این مبلغ برای حداقل عیدی است یعنی کسی که حداقل حقوق پایه وزارت کاری را می گیرد و حداکثر مبلغ عیدی برای کارگران ۵,۷۰۰,۰۰۰ است . به عنوان مثال کسی که پایه حقوق ۴ میلیون دارد عیدی او ۸ میلیون نمی شود بلکه ۵,۷۰۰,۰۰۰ می شود که حداکثر عیدی هست و به همین ترتیب برای هر شخص نسبت به مدت کارکرد او قابل محاسبه می باشد.