مغایرت بانکی و تهیه آن

مغایرت بانکی و تهیه آن

مغایرت بانکی و تهیه آن

بانک

براى تهيه صورت مغايرات بانكى به ترتيب بايد اقدامات زير صورت گيرد

1⃣ اقلام مندرج در ستون بستانكار صورت حساب بانك با اقلام مندرج در ستون بدهكار بانك در دفتر موسسه و همچنين اقلام مندرج در ستون بدهكار صورت حساب بانك با اقلام مندرج در ستون بستانكار حساب بانك در دفاتر موسسه عينا مطابقت گردد.

2⃣ اقلامى كه هم در بدهكار صورت حساب بانك و هم در بستانكار حساب بانك در دفاتر موسسه و همين طور اقلامى كه هم در بستانكار صورتحساب بانك و هم در بدهكار حساب بانك در دفاتر موسسه وجود دارند با مداد تيك (√) زده شوند و آن دسته از اقلام كه در بدهكار يك صورتحساب وجود دارد ولى در بستانكار ديگرى وجود ندارد (موارد اختلاف) دور آنها با مداد خط كشيده شود. اين اقلام را «اقلام باز» مى نامند.

3⃣ چون هر رقمى كه در دفاتر هر يك از طرفين ثبت شده است، بايد داراى يك مدرك اوليه باشد لذا جهت روشن شدن ماهيت اقلام باز به مدارك اوليه از جمله ثبت هاى دفاتر روزنامه و شرح آنها و ته چك‌ها مراجعه مى كنيم. بدين نحو دلايل بوجود آمدن اين مغايرت‌ها معين مى گردد.

4⃣ پس از تعيين مغايرت‌ها به شرح فوق گزارشى از اين مغايرت‌ها به شرحى كه ذكر خواهد شد تهيه مى گردد كه به آن صورت مغايرات بانكى گويند.

5⃣ مرحله نهايى، انجام ثبت عمليات اصلاحى است كه بايد در دفاتر صورت گيرد. البته بايد توجه داشت كه همه مغايرت‌هاى موجود (اقلام باز) نياز به عمليات اصلاحى ندارند زيرا برخى از اين مغايرت‌ها در روند عادى عمليات، خودبخود اصلاح مى گردد. مثلا چك‌هاى معوقى كه هنوز وجه آن‌ها از بانك دريافت نشده است نيازى به عمليات اصلاحى ندارد. اما چنان‌چه يكى از مغايرت‌ها مربوط به هزينه كارمزد بانكى باشد، ثبت اصلاحى لازم بايد در دفاتر موسسه صورت گيرد. به طور كلى تنها آن دسته از اقلام باز كه هنوز در دفاتر ثبت نشده و يا به طور اشتباه ثبت شده باشند و اصلاح خودبخود آن نيز متصور نباشد بايد پس از تهيه صورت مغايرات بانكى، يا ثبت آرتيكل‌هاى مورد نياز اصلاح گردند.