هزینه هایی که اداره دارایی قبول ندارد

هزینه هایی که اداره دارایی قبول ندارد

هزینه هایی که اداره دارایی قبول ندارد

هزینه هایی را شرکت ها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد:

1. هزینه های جریمه بجز جریمه تاخیربانکی 

2. هزینه های نامربوط به فعالیت شرکت

3. هزینه کمک و اعانات (نکته: البته طبق بخشنامه شماره 61501 کلیه هزینه های که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به موسسه خیریه کمک و حمایت از کودکان صعب العلاج و ….. می شود بعنوان هزینه ای قابل قبول مالیاتی می باشد .
در ضمن بخشنامه های پیرو ماده 147 ق.م.م صادر شده که اگر هزینه ها در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و به تحصیل درآمد شرکت ارتباط داشته باشد قابل قبول می باشد .پس هر کمکی به مساجد ، موسسات خیریه ، مدارس و خیریه که خارج از حدود متعارف باشد ممکن است قابل قبول نباشد .)

دارایی

4. هزینه تبلیغات به دلیل عدم رعایت ماده 104 ق.م.م : به دلیل پرداخت نکردن مالیات تکلیفی.قبل از سال ۹۵

5. هزینه مربوط به تعمیر دارایی قابل استهلاک:  جز قیمت تمام شده دارایی است نه هزینه

6. ضایعات غیر متعارف:
7. خساراتی که وجه آن از طرف بیمه  جبران شده باشد

8. هزینه تاسیس شرکت که زودتراز ۱۰ سال استهلاک شده باشد

10.انجام مخارج بالاتر از حد نصاب قانونی