انتخاب پایگاه اطلاعاتی

انتخاب بانك اطلاعاتي (يا پايگاه اطلاعاتي يا ديتابيس) از مواردي مي باشد كه در برخي از شركت ها (وجود چندين شركت) ممكن است استفاده گردد. در ويرايش هاي گذشته براي اين كار مي بايست به صورت جداگانه فايل اجرايي هر شركت اجرا مي گرديد اما در ويرايش جديد ديگر نياز به اجراي برنامه از چندين محل نمي باشد و فقط كافي است تا بعد از انتخاب نام شركت يا بانك اطلاعاتي از ميز كار بكر برنامه هاي مورد نظر را اجرا نماييد. بديهي است تعداد عناوين بانك هاي اطلاعاتي متناسب با ديتابيس هاي خريداري شده هر شركت مي باشد.  اگر شما هم نيازمند بانك هاي اطلاعاتي بيشتري مي باشيد ميتوانيد با تماس با كارشناسان واحد پشتيباني از خدمات ديتابيس هاي بيشتر برخوردار شويد.  اما روش انتخاب پايگاه اطلاعاتي بسيار ساده مي باشد، بدين منظور تنها كافي است بعد از اجراي فايل اجرايي برنامه بكر و ورود به ميز كار از قسمت سمت راست نام شركت خود را انتخاب و سپس اقدام به ورود به برنامه نماييد.همچنين در صورت جا به جايي از برنامه اي در يك ديتابيس به همان برنامه در ديتابيس ديگر تنها كافي است نام ديتابيس مورد نظر خود را ابتدا انتخاب و سپس به برنامه مورد نظر وارد شويد.