کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

از ویرایش 12.6.1.609 برنامه حقوق می توان بر اساس بیمه فرد در حکم استخدام، مبلغ حق بیمه کارگر را از حقوق مشمول مالیات (به روش زیر)کسر نمود:
1-کسر مبلغ حق بیمه سهم کار گر(0.07) از حقوق مشمول مالیات
2-بیمه سلامت، خدمات درمانی و یا سایر بیمه ها: کسر کل حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات.
3-اگر پرسنل بیمه نشده باشد: هیچ مبلغی از حقوق مشمول مالیات کسر نخواهد شد.

از این ویرایش بر اساس بیمه فرد در حکم استخدام که میتواند یکی از موارد زیر باشد مبلغ حق بیمه کارگر از حقوق مشمول مالیات کسر خواهد شد:
1- بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت، خدمات درمانی و یا سایر کل حق بیمه سهم کارگر
2- بیمه نشده هیچ مبلغی را کسر نخواهد کرد
لینک منبع خبر

نرم افزار حقوق و دستمزد بکر