کپی سند حسابداری

کپی سند حسابداری

کپی سند حسابداری

حقوق و دستمزد
یکی از ویژگی‌های برنامه حسابداری

کپی اسناد حسابداری

اگر در یک دیتابیس چندین شعب حسابداری دارید و می‌خواهید مجدد اسنادی که در یک شعبه هستند را در شعبه ی دیگری بزنید می توانید با کلیک کردن بر‌‌ روی کپی اسناد حسابداری به سادگی این کار را انجام دهید.

شرکت بکرپردازان برای سهولت کار پنجره کپی اسناد را برای شما فراهم کرده است تا زمانی که یک شرکت که دارای شعب متعددی در یک دیتابیس است،بتواند در یک سال مالی اسناد حسابداری را ازیک شعبه به شعبه دیگری کپی کند.

با کلیک بر روی پنجره کپی اسناد و انتخاب بازه بر اساس تاریخ یا شماره می توانید اسناد را از شعبه ی A به شعبه B کپی کنید.