گزارش سفارش كالا

گزارش سفارش كالا

 

گزارش سفارش كالا

با استفاده از اين گزارش، ميتوان گزارشات متنوعي از اطلاعات سفارش كالا تحت شرايط دلخواه، تهيه نمود. بعنوان مثال ميتوان ليستي از كالاهايي كه داراي موجودي کمتر یا بيشتر از نقطه سفارش  هستند، مشاهده نمود. عملكرد اين گزارش، بر اساس گزینه های انتخاب انبار، شرایط گردش کالا و محتواي حوزه‌هاي حداقل موجودي، حداكثر موجودي، نقطه سفارش و ميزان سفارش كالا ميباشد (رجوع به مبحث “تعريف كالاها”). به منظور مشاهده اطلاعات مذكور، ميبايست عنوان انبار و پارامترهاي مورد نظر را به روش زير تعيين نمود:

  • انتخاب انبار

در اين بخش، انبار يا انبارهاي مورد نظر به منظور محاسبه موجودی موثر در محاسبه گزارش، انتخاب ميگردند (رجوع به مبحث “كليات”).

  • انتخاب پارامترها

به منظور اعمال شرايط مورد نظر كاربر در محاسبه گزارش، ميبايست پارامترهاي زير را مشخص نمود:

  • كالاهاي داراي گردش در بازه فوق

فعال بودن اين گزينه باعث مي شود فقط كالاهايي كه در بازه زماني انتخاب شده داراي گردش هستند در گزارش نمايش داده شود(از قسمت “از تاريخ” و “تا تاريخ” محدوده زماني گزارش خود را مشخص نماييد).بديهي است در صورتي كه اين گزينه غير فعال باشد ديگر شرط بازه زماني در نظر گرفته نخواهد شد.

  • با شرط

فعال بودن اين گزينه باعث مي شود شرايط گزارش بر اساس موجودي كالا در مقايسه با يكي از حالت هاي انتخاب شده (به طور مثال موجودي كالا كمتر  از نقطه سفارش)محاسبه شود.

نكته : در صورت فعال بودن تيك هر دو گزينه شرايط بالا به صورت تركيبي در نظر گرفته خواهد شد.

  • ستون هاي قابل نمايش

ستون هاي قابل نمايش در گزارش سفارش كالا شامل كد كالا، نام كالا، کددوم، واحد، موجودي، حداقل موجودي، حداكثر موجودي، نقطه سفارش و ميزان سفارش ميباشد.

  • مثال

 فرض كنيد در پنجره گزارش شرايط زير انتخاب مي شود :

  1. انتخاب انبار مواد اولیه و محصول
  2. انتخاب تيك گزينه هاي “كالاهاي داراي گردش در بازه فوق” و “با شرط”
  3. شرط موجودي كالا كمتر از نقطه سفارش
  4. انتخاب بازه تاريخي از1393/01/01 تا 1393/12/29

نتیجه :

با انتخاب شرايط بالا فقط كالاهاي داراي گردش در بازه تاريخي 1393/01/01 تا 1393/12/29 كه مجموع موجودي آنها در دو انبار كمتر از نقطه سفارش است نمايش داده مي شود.