استعداد منحصر به فرد

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت کنيد

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت کنيد

” کار خودتان را انجام دهيد، اما نه در حد وظيفه بلکه اندکي بيشتر و از روي سخاوت. همين مقدار‌ اندک به اندازه‌ي تمام کار ارزش دارد. “ دين بريگز شما انسان منحصر به فردي هستيد. در وجود شما استعدادها و توانائي هایي وجود دارد که شما را از هر…