اصل پرتو

قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

” ما هميشه وقت کافي داريم به شرط آنكه هم بخواهيم و هم درست از آن استفاده کنيم. ” گوته قانون ٢٠/٨٠ يكي از سـودمندترين قوانين در زمينــه مـديريت زمان و زندگي اسـت. نام ديگـر اين قانون “اصل پارتو” است که به افتخار بنيانگذار آن ” ويلفردو پارتو ” اقتصاددان…