انبارداری

طرح کسب و کار – بخش سوم

طرح کسب و کار – بخش سوم

آن چه از سرمایه گذار(وام دهنده) انتظار می رود استفاده صحیح از منابع محدود به منظور انجام فعالیت های اقتصادی از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران و تامین کنندگان منایع مالی(از قبیل بانک ها، موسسات تأمین منابع مالی، صندوق های توسعه ای و غیره ) قرار داشته…