اندیشیدن شفاف

هنر شفاف اندیشیدن-بخش سوم

هنر شفاف اندیشیدن-بخش سوم

 در بخش اول مطالعاتی از داشتن دید درست درباره توانایی های خود و شناخت رفتارهای منطقی و… داشتیم در بخش دوم نیز مطالبی در رابطه با میزان تاثیرگذاری و پیش بینی ما درباره امور و… مطالعاتی داشتیم. اکنون در این بخش همراه ما باشید تا به ادامه مطالب در رابطه با…