بازاریابی ارزان

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی پاسخی علمی به نیاز کسب و کارهای کوچک برای بقا در بازارهای رقابتی سنگین است. این روزها که خصوصا اجناس چینی در حال تبر زدن به ریشه تولیدات داخلی ایرانی است، حضور رقابت‌آمیز کسب و کارها و تولیدی های کوچک ایرانی در بازار رقابت بیش از پیش نیازمند…