بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی بخش ۳

بازاریابی چریکی بخش ۳

بازاریابی چریکی بخش اول بازاریابی چریکی بخش دوم بازاریابی عملیاتییک یا دو روزه برای تبلیغات نیست. برنامه ای برای تعریف چگونگی برخورد با مخاطبین هدف کسب و کار است که تعیین می‌کند کی ، کجا و چگونه مخاطبین را بیابیم و چگونه ایشان را متقاعد نماییم که بیایند و مشکلشان…