برترام فورر

هنر شفاف اندیشیدن – بخش دوم

هنر شفاف اندیشیدن – بخش دوم

در بخش اول این نوشتار خواندیم که توانایی ما در کنترل و پیش بینی امور، بسیار محدودتر از آن چیزی است که می پنداریم و همچنین درباره اینکه چگونه رفتارهای غیرمنطقی خود را شناسایی کرده و آن ها را تغییر دهیم صحبت کردیم اکنون به ادامه این نوشتار می پردازیم.…