برگشتی فروش

« برگشتِ فروش » یا « برگشت از فروش » ؟

« برگشتِ فروش » یا « برگشت از فروش » ؟

تاریخ ایجاد مقاله:۱۴۰۰/۰۲/۲۸ از آنجا که کدینگ حسابداری از مهم ترین عناصر سیستم حسابداری میباشد و تأثیر چشمگیری در نتایج حاصل از سیستم حسابداری دارد،باید کدینگ حسابداری را به نحو صحیح و مطلوبی تعریف کنیم تا بتوانیم اطلاعات مفیدی را از آن استخراج کنیم.لازم به ذکر است اگر در سال…