بیشترین کار در کمترین زمان

٢١ روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين کار در کمترين زمان

٢١ روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين کار در کمترين زمان

شما فقط به يك طريق مي‌توانيد وقت و زندگي خود را تحت کنترل درآوريد و آن هم تغيير دادن روش فكر کردن، کار کردن و نحوه روبرو شدن با سيل بي‌پايان کارهايي است که هر روز بر سرتان مي‌ريزد. ميزان تحت کنترل درآوردن کارها و فعاليت‌هايتان بستگي دارد به اينكه…