تمرکز ذهن

چگونه فقط روی امور مهم متمرکز شویم(بخش ۲)

چگونه فقط روی امور مهم متمرکز شویم(بخش ۲)

در بخش اول متوجه شدیم که مقایسه دست آوردها و ارزش های وجودی خود و کارهایمان با دیگران، منجر به ناامیدی خواهد شد.این کار، یکی از چندین ارزش مضحک و بیهوده است که ما را از مسیرمان به سمت شادی منحرف می کند. بسیاری از افراد، تمایل دارند که روی…