ثبت چک در سامانه صیاد

دستورالعمل ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد

دستورالعمل ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد

سامانه صیاد بانک مرکزی در ۲۸ شهریور 1396 از سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) به منظور یکپارچه سازی فرآیند صدور دسته چک های بانکی رونمائی کرد. مزایای چک صیادی ۱- ارائه خدمات غیرحضوری دریافت چک ۲- متحدالشکل بودن دسته چک های تمامی بانک ها که تنها لوگوی بانک…