جایگزین کردن عادت های خوب

چگونه به کمک عادت های کوچک تغییری بزرگ در زندگیتان ایجاد کنید

چگونه به کمک عادت های کوچک تغییری بزرگ در زندگیتان ایجاد کنید

شما چه عادت هایی دارید؟ ممکن است برای پاسخ به این پرسش به اندکی تامل نیاز داشته باشید، زیرا طبق تعریف، عادت رفتاری است که بدون فکر و به طور خودکار انجام می دهیم و ممکن است همیشه از عادت هایمان آگاهی نداشته باشیم. هر کسی ممکن است عادت های…