حقوق اوقات تلف شده

حسابداری حقوق در موسسات تولیدی

حسابداری حقوق در موسسات تولیدی

در حسابداری تولیدی و صنعتی تعیین بهای تمام شده تولیدات اهمیت ویژه ای دارد و بخش اعظمی از هزینه تولید را هزینه حقوق به خود اختصاص می دهد و به خاطر همین کنترل بیشتری بر این هزینه وجود دارد و این هزینه ها را در حسابی به نام کنترل حقوق…