حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

از ویرایش 12.6.1.609 برنامه حقوق می توان بر اساس بیمه فرد در حکم استخدام، مبلغ حق بیمه کارگر را از حقوق مشمول مالیات (به روش زیر)کسر نمود:1-کسر مبلغ حق بیمه سهم کار گر(0.07) از حقوق مشمول مالیات2-بیمه سلامت، خدمات درمانی و یا سایر بیمه ها: کسر کل حق بیمه سهم…