حل مساله

برنامه نویس ها چگونه فکر می کنند؟

برنامه نویس ها چگونه فکر می کنند؟

در این مقاله قصد داریم روش هایی برای حل مساله ارائه دهیم. اگر مانند برنامه نویس ها فکر کنید در زندگی هم مسائل را بهتر حل خواهید کرد٬ حل مساله مهارت بسیار مهمی است که در نحوه برخورد ما با مشکلات در زندگی تاثیر زیادی دارد. فرض کنید با مشکلی…