راهنمای انتخاب نرم افزار مناسب

تجربه کاربری چیست؟

تجربه کاربری چیست؟

• تجربه کاربری (ux) همان چیزی است که مشخص می کند: چه وقتی، در چه جایی، و چگونه یک فرد از یک محصول استفاده می کند، و همچنین اینکه آن شخص چه کسی است. • فرایند تجربه کاربری روشی است که در پنج مرحله – استراتژی، تحقیق، تحلیل، طراحی، و…