ربات چهارپا

ربات بندباز

ربات بندباز

ربات چهارپای ۹۰ کیلوگرمی که از پلی به پهنای ۶ سانتی متر عبور می کند تیم رباتیک ایتالیایی ربات چهارپا ساخته است و برای رفع محدودیت های آن در حال کار است. این تیم کنترلر رباتیکی ساخته‌اند که به ربات چهارپا کمک می‌کند روی چوب موازنه (Balanced Beam) قدم بزند.ربات‌های…