سال مالي جديد

تعاريف و تنظيمات اوليه براي سال جديد

تعاريف و تنظيمات اوليه براي سال جديد

براي راه اندازي برنامه در سال مالي جديد مي بايست يكسري تنظيمات اوليه در برنامه صورت پذيرد، اين مراحل شامل موارد زير مي باشد و به تفصيل به شرح هر كدام خواهيم پرداخت: تعريف سال مالي تعيين محدوده تاريخي مجاز در برنامه هاي مورد استفاده اخذ موجودي اوليه در برنامه…

سال مالي جديد

سال مالي جديد

براي شروع كار در سال مالي جديد مي بايست در ابتدا يك سري تنظيمات اوليه توسط كاربر ادمين سيستم انجام گردد تا ساير كاربران بتوانند در سال جديد نسبت به صدور اسناد و گزارش گيري اقدام نمايند. بخشي از اين تعاريف و تنظيمات مشترك براي تمامي برنامه ها (در صورتي…