ستون بدهكار بانك

مغایرت بانکی و تهیه آن

مغایرت بانکی و تهیه آن

براى تهيه صورت مغايرات بانكى به ترتيب بايد اقدامات زير صورت گيرد 1⃣ اقلام مندرج در ستون بستانكار صورت حساب بانك با اقلام مندرج در ستون بدهكار بانك در دفتر موسسه و همچنين اقلام مندرج در ستون بدهكار صورت حساب بانك با اقلام مندرج در ستون بستانكار حساب بانك در…