غرور و تکبر مدیران

دلیل پیشرفت برخی شرکت ها

دلیل پیشرفت برخی شرکت ها

در بخش اول این مقاله با مفهوم خارپشتی آشنا شدید و نتیجه گرفتیم موفقیت، حاصل مجموعه ای از حرکت های کوچک، در جهت مناسب است. هدف رسیدن به فناوری های جدید نیست، بلکه آن ها وسیله ای برای رسیدن به اهداف هستند. شرکت هایی که مسیر «خوب به عالی» را…