قوانین مغز

قوانین مغز (۱۲ اصل برای بقا و شکوفایی در کار، خانه و تحصیل)

قوانین مغز (۱۲ اصل برای بقا و شکوفایی در کار، خانه و تحصیل)

بر اساس داده های جمع آوری شده توسط دانشمندان عصر مدرن که در زمینه ساختار و عملکرد مغز انسان تحقیق می کنند، در مورد عملکرد این عضو بدن که ساختاری بی نهایت پیچیده دارد، می توان دوازده اصل اساسی را فرمول بندی کرد. بی تحرکی فیزیکی، سرعت کار مغز را…