ليست حقوق سالانه

گزارش ليست حقوق سالانه

گزارش ليست حقوق سالانه

اگر از برنامه حقوق و دستمزد بكر استفاده مي نماييد هم اكنون ميتوانيد از اين گزارش كه به صورت دمو طراحي شده است نمايشي از ليست حقوق سالانه پرسنل بر اساس محل هاي كار و به تفكيك ماه هاي سال مشاهده نماييد. براي دريافت و مشاهده نسخه دمو با انجام عمليات بروز رساني طبق…