ماده 137 قانون مالیات های مستقیم

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارگر از حقوق مشمول مالیات

از ویرایش 12.6.1.609 برنامه حقوق می توان بر اساس بیمه فرد در حکم استخدام، مبلغ حق بیمه کارگر را از حقوق مشمول مالیات (به روش زیر)کسر نمود:1-کسر مبلغ حق بیمه سهم کار گر(0.07) از حقوق مشمول مالیات2-بیمه سلامت، خدمات درمانی و یا سایر بیمه ها: کسر کل حق بیمه سهم…