مفهوم خارپشتی

چرا برخی شرکت ها پیشرفت می کنند و برخی دیگر نه!

چرا برخی شرکت ها پیشرفت می کنند و برخی دیگر نه!

آیا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که ما تنها برای رسیدن به سطح خوب تلاش می کنیم و با رسیدن به این سطح قانع شده و دست از تلاش برمی داریم؟ در این مقاله می آموزید که چگونه کسب و کار خود را از سطح خوب…