نقدينگي

تعاريف و تنظيمات اوليه براي سال جديد

تعاريف و تنظيمات اوليه براي سال جديد

براي راه اندازي برنامه در سال مالي جديد مي بايست يكسري تنظيمات اوليه در برنامه صورت پذيرد، اين مراحل شامل موارد زير مي باشد و به تفصيل به شرح هر كدام خواهيم پرداخت: تعريف سال مالي تعيين محدوده تاريخي مجاز در برنامه هاي مورد استفاده اخذ موجودي اوليه در برنامه…

فرم چاپي دسته چك

فرم چاپي دسته چك

شركت بكرپردازان براي بهره وري از امكانات نرم افزار نقدينگي، اقدام به طراحي دسته چك بانك هاي مختلف در برنامه نموده است. براي دريافت اين فرم ها كافي است تا از قسمت بروز رساني، فرم هاي چاپي برنامه خود را بروز و از آنها استفاده نماييد. همچنين شما ميتوانيد فرم…