هدف گذاری

تصمیم گیری و هدف گذاری

تصمیم گیری و هدف گذاری

همه ما رويا ها و آرزوها يي داريم … همه ما در اعماق روح خود مي خواهيم باور كنيم كه داراي موهبت خاصي هستيم، مي توانيم تغيير و تفاوتي ايجاد كنيم، مي توانيم به طريق خاصي در ديگران نفوذ كنيم و مي توانيم جهان فعلي را به صورت دنياي بهتري…