چگونه افکار دیگران را بخوانیم

زبان بدن

زبان بدن

چگونه افکار و احساسات مردم را رمزگشایی کنید! تا به حال از خودتان پرسیده اید که چگونه می توان فهمید کسی حقیقت را می گوید یا حرف هایش دروغی بیش نیست؟ چطور به ناراحتی کسی پی ببریم؟ چطور حرکت های بعدی دیگران را می توانیم پیش بینی کنیم؟ اگر تا…