چگونه شرکت خود را به شرکت عالی تبدیل کنیم؟

چرا برخی شرکت ها پیشرفت می کنند و برخی دیگر نه!(قسمت سوم)

چرا برخی شرکت ها پیشرفت می کنند و برخی دیگر نه!(قسمت سوم)

در بخش دوم  این مقاله با چند مثال از شرکت هایی که تکنولوژی را به عنوان یک راه چاره و ابزار دیدند، نه به عنوان یک هدف آشنا شدید. در این قسمت جمع بندی نهایی این مطلب را مطالعه می کنید. فرهنگ مواجه شدن با حقایق تلخ را نهادینه کنید.…