5s در چه مواردی به شما کمک می کند فوايد و نتایج ۵s

5s در چه مواردی می تواند به شما کمک کند؟

5s در چه مواردی می تواند به شما کمک کند؟

در این مطلب ابتدا به تعریف 5s و اینکه 5s جیست می پردازیم سپس بررسی می کنیم که در چه مواردی می تواند به شما کمک کند تعریف 5s مجموعه ای از استانداردها و فعالیت هایی که در قالب یک نظام فرهنگی/مدیریتی بر ایجاد محیطی سامان یافته، مرتب، پاکیزه، زیبا،…