استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت کنيد

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت کنيد

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت کنيد

” کار خودتان را انجام دهيد، اما نه در حد وظيفه بلکه اندکي بيشتر و از روي سخاوت. همين مقدار‌ اندک به اندازه‌ي تمام کار ارزش دارد. “

دين بريگز

شما انسان منحصر به فردي هستيد. در وجود شما استعدادها و توانائي هایي وجود دارد که شما را از هر انسان ديگري که تا کنون به دنيا آمده است متمايز مي کند. قورباغه هايي هست که فقط شما مي‌توانيد بخوريد يا خوردنشان را ياد بگيريد تا به يکي از مهم‌ترين افراد نسل خود تبديل شويد. کارهاي بخصوصي هست که مي توانيد انجام دهيد يا انجام دادن آن ها را ياد بگيريد تا هم براي خودتان و هم براي ديگران ارزشي فوق العاده پيدا کنيد. کار شما اين است که حوزه هايي را که مي توانيد در آن منحصر به فرد باشيد پيدا کنيد و آنگاه قاطعانه تصميم بگيريد که در آن حوزه ها خيلي خيلي خوب بشويد. از ديدگاه گردش نقدينگي، باارزشترين امتيازي که يک نفر مي تواند داشته باشد ” توانايي کسب درآمد ” است. توانايي کسب درآمد اين امکان را فراهم مي سازد تا تنها با به کارگيري دانش و مهارت خود در دنياي پيرامونتان ساليانه معادل ده ها هزار دلار به زندگي خود سرازير کنيد. اين در واقع نتيجه ي توانايي شما در قورت دادن قورباغه‌هاي بخصوصي است که مي توانيد سريعتر و بهتر از ديگران بخوريد. ممکن است همه دار و ندارتان را از دست بدهيد: خانه، اتومبيل، شغل و موجودي حساب هاي بانکيتان. اما تا زماني که توانايي کسب درآمد را داشته باشيد مي توانيد همه‌ي آنچه را که از دست داده ايد به علاوه‌ي بسياري چيزهاي ديگر را دوباره به دست بياوريد. به طور مرتب و منظم توانايي هاي منحصر به فرد خود را ارزيابي کنيد. چه کار بخصوصي است که شما مي‌توانيد بهتر از ديگران انجام دهيد؟ در چه کاري مهارت داريد؟ چه کاري است که انجام آن براي شما آسان، اما براي ديگران سخت است؟ وقتي به گذشته ي حرفه اي خود نگاه مي کنيد چه چيزي بيشترين سهم را در موفقيت شما تا به امروز داشته است؟ مهم ترين قورباغه هايي که تا به امروز خورده ايد کدام بوده اند؟ شما طوري طراحي شده ايد که از کارهايي که مي توانيد در آن بهترين باشيد بيشترين لذت را مي بريد. از کداميک از کارهايي که انجام مي دهيد بيشتر لذت مي بريد؟ از خوردن چه قورباغه هايي بيشتر لذت مي‌بريد؟ همين واقعيت که از بعضي کارها بيشتر لذت مي بريد نشان مي دهد که در درون خود آمادگي اين را داريد که در آن زمينه از ديگران برتر باشيد. يکي از مسئوليت‌هاي مهم شما در زندگي اين است که تصميم بگيريد انجام چه کاري را واقعاً دوست داريد و آنگاه تمام عشق و علاقه خود را صرف انجام آن کار به بهترين نحو ممکن کنيد. به کارهاي گوناگوني که انجام مي دهيد نگاه کنيد. کداميک از آن ها بيشترين تشويق و تحسين را از جانب ديگران براي شما به ارمغان مي آورد؟ کداميک از کارهايي که انجام مي دهيد بيشتر از ساير کارها بر راندمان کاري ديگران تأثير مثبت مي گذارد؟ افراد موفق بدون استثنا کساني هستند که با صرف وقت دريافته اند که چه کاري را خوب انجام مي دهند و از آن لذت مي برند. آن ها مي دانند که چه کاري بيش ترين دگرگوني را در حرفه ي آن ها ايجاد مي کند و به همين دليل منحصراً روي همان کار يا زمينه ي کاري متمرکز شده اند. همواره بايد بهترين قابليت ها و نيروهاي خود را روي شروع کردن و ادامه دادن به کارهايي صرف کنيد که نقش کليدي دارند و استعدادها و توانايي هاي منحصر به فردتان شما را قادر به انجام دادن آن‌ها مي کند. از اين طريق مي توانيد فرد مؤثري باشيد. شما نمي توانيد همه ي کارها را انجام دهيد اما مي توانيد کارهاي معدودي را که در آن ها از ديگران برتريد انجام دهيد، کارهاي معدودي که واقعاً تحول ايجاد مي کند.

مدام اين پرسش‌هاي کليدي را از خود بپرسيد: ” در چه کاري واقعاً بهتر از ديگران هستم؟ از کدام قسمت از کارهايي که انجام مي دهم بيشتر لذت مي برم؟ مهم ترين عامل موفقيت من در گذشته چه بوده است؟ اگر اصلاً بتوانم حرفه اي داشته باشم آن کدام است؟ “

اگر با خريدن بليط بخت آزمايي يا چيزي شبيه به آن مبلغ هنگفتي پول بدست بياوريد و اين آزادي را داشته باشيد که براي بقيه‌ي عمرتان هر کار يا هر قسمت از کاري را که دوست داريد انجام دهيد، چه کاري را انتخاب خواهيد کرد؟ براي اينکه مشغول به کار مورد نظر شويد چه مقدماتي را بايد فراهم کنيد تا بتوانيد آن کار را به بهترين صورت ممکن انجام دهيد؟ پاسخ اين پرسش هر چه که هست از همين امروز دست به کار شويد.

محدوديت هاي اصلي خود را مشخص کنيد

” تمام افکار خود را روي کاري که داريد انجام ميدهيد متمرکز کنيد. پرتوهاي خورشيد تا متمرکز نشوند نميسوزانند. “

الکساندر گراهام

🔮چه چيزي مانع پيشرفت شما مي شود؟ چه چيزي سرعت دستيابي به اهداف شما را تعيين مي‌کند؟ چه چيزي تعيين مي کند که با چه سرعتي از جايي که هستيد به جايي که دلتان مي‌خواهد برسيد؟ چه چيزي مانع مي‌شود تا قورباغه‌هايي را بخوريد که خوردنشان مي‌تواند واقعاً تحول ايجاد کند؟ چرا تا بحال به هدف خود نرسيده ايد؟ اينها از مهم‌ترين پرسش‌هايي هستند که مي‌توانيد در راه رسيدن به عالي‌ترين سطوح تأثير و بهره وري فردي از خود بپرسيد و به آن‌ها پاسخ دهيد. هر کاري که بخواهيد بکنيد هميشه عامل محدود کننده اي وجود دارد که سرعت شما را در انجام آن کار تعيين مي کند. وظيفه‌ي شما بررسي کار مورد نظر و بازشناسي محدوديت يا عامل محدود کننده اي است که در آن کار وجود دارد. سپس بايد تمام نيروهاي خود را صرف تضعيف عامل بازدارنده يا محدود کننده کنيد. تقريباً در هر کاري، چه کوچک و چه بزرگ، عاملي وجود دارد که تعيين کننده ي سرعت دستيابي به هدف يا به اتمام رساندن آن کار است. در کاري که انجام مي دهيد، اين عامل تعيين کننده کدام است؟ ذهن خود را روي آن متمرکز کنيد. اين مي تواند بهترين روش استفاده از وقت و استعدادهايتان باشد. اين عامل تعيين کننده شايد فردي باشد که شما در کار خود به کمک يا هم فکري او نياز داريد )Leader (، يا امکانات مالي که در کار خود به آن احتياج داريد، يا نقاط ضعفي که در قسمتي از سازمان وجود دارد، يا هر چيز ديگري. اين عامل هر چه باشد وظيفه‌ي هميشگي شما يافتن آن است. در هر کار يا تجارتي عامل محدودکننده يا بازدارنده اي وجود دارد که تعيين مي کند يک سازمان با چه سرعتي و چه کيفيتي به هدف خود خواهد رسيد. در هر صورت، همواره يک عامل بيش از ساير عوامل تعيين کننده ي سرعت دستيابي سازمان به هدف‌ها و ميزان سوددهي آن است. در کار شما اين عامل کدام است؟ شناسايي دقيق اين عامل محدودکننده در هر مرحله از مراحل انجام کار و تمرکز بر از بين بردن اين عامل معمولاً بيش از هر اقدام ديگري موجب پيشرفت کار در زمان کمتر مي‌شود. قانون ٨٠/٢٠ در مورد محدوديت هاي شما در زندگي و کار نيز صادق است. به اين معنا که ٨٠ درصد از محدوديت ها يا عواملي که شما را از رسيدن به هدف هايتان باز مي‌دارد عوامل دروني هستند. اين عوامل بازدارنده در درون شما هستند. در ويژگي هاي شخصيتي، توانايي، عادتها، انضباط فردي و توانايي هاي بالقوه‌ي شما. تنها ٢٠ درصد از عوامل محدودکننده خارجي هستند و به سازماني که در آن کار مي کنيد مربوط مي شوند. عامل تعيين کننده و محدودکننده ي شما ممکن است عاملي کوچک باشد و هميشه هم واضح و روشن نيست. گاهي براي مشخص کردن آن لازم است تمام مراحل انجام کار را ليست کنيد و هر مرحله را به دقت بررسي نموده و آنگاه دقيقاً عامل بازدارنده‌ي پيشرفت خود را مشخص کنيد.

🔮به عنوان مثال برخي اوقات اين عامل فقط يک برداشت منفي و يا مخالفت از سوي مشتريانتان است که باعث مي شود تمام مراحل فروش به کندي صورت گيرد و نتيجه ي کار موفقيت آميز نباشد. گاهي فقط عدم وجود يکي از شرايط ضروري مانع افزايش فروش محصول يا حضور موفق در ارائه خدمات مي شود. صادقانه به سازمان خود نگاه کنيد. به رئيس، همکاران و پرسنل سازمانتان دقت کنيد تا ببينيد آيا نقطه‌ي ضعفي در آن‌ها وجود دارد که سازمان را از پيشرفت و دستيابي به اهداف اصلي باز دارد. در زندگي فردي نيز بايد صادقانه به خودتان نگاه کنيد تا بتوانيد آن عامل محدودکننده و يا بازدارنده را که تعيين کننده ي سرعت شما در رسيدن به هدف هاي فرديتان است دقيقاً مشخص کنيد. انسان هاي موفق هميشه براي تجزيه و تحليل عوامل محدودکننده از اين پرسش آغاز مي‌کنند: ” چه ويژگي در من وجود دارد که مرا از پيشرفت باز مي دارد؟ “. اين افراد مسئوليت کامل اعمالشان را مي پذيرند و براي يافتن علت و نيز راه حل مشکلاتشان را در خودشان مي‌جويند. مدام از خودتان بپرسيد: ” چه عاملي است که مي تواند سرعت پيشرفت را طوري تنظيم کند که من بتوانم به نتيجه اي که مي خواهم برسم؟ ” تعيين عامل محدودکننده روشن مي‌کند که براي از بين بردن آن بايد از چه روشي استفاده کنيد. شکست در تعيين عامل بازدارنده واقعي و يا تعيين عامل محدودکننده ي نادرست, شما را گمراه مي کند. در اين صورت وقت شما صرف حل کردن مشکل اصلي نشده است. يک شرکت بزرگ که من از مشاوران آن هستم دچار کاهش در ميزان فروش شده بود. مديران شرکت پس از بررسي به اين نتيجه رسيدند که عامل بازدارنده قدرت فروش و مديريت فروش است. آن ها مبلغ هنگفتي صرف سازماندهي مجدد مديريت و بازآموزي مسئولين فروش شرکت کردند. بعداً متوجه شدند که علت اصلي کاهش فروش اشتباهي بوده که يکي از حسابداران شرکت مرتکب شده و محصولات را در مقايسه با کالاهاي رقابتي موجود با قيمت بسيار بالايي روانه ي بازار کرده است. به محض اينکه شرکت قيمت گذاري خود را اصلاح کرد فروش دوباره بالا رفت و توليد به وضعيت سوددهي برگشت. وقتي مانع يا عامل بازدارنده را تشخيص داده و آن را با موفقيت از ميان برداشتيد در پس آن مانع يا عامل بازدارنده ديگري را پيدا مي کنيد. صرفنظر از اينکه عامل مربوطه بسيار پيش پاافتاده مثل صبح به موقع سرکار حاضر نشدن، يا بسيار اساسي مثل انتخاب يک حرفه‌ي نامناسب باشد، هميشه عوامل محدودکننده يا تنگناهايي وجود دارد که سرعت پيشرفت شما را تعيين مي کند. وظيفه ي شما پيدا کردن آن ها و متمرکز کردن نيروهايتان براي از ميان برداشتن آن‌ها در اسرع وقت است. وقتي که روز را با هدف از ميان برداشتن يک نقطه ضعف اصلي و يا عامل محدودکننده آغاز مي‌کنيد سرشار از انرژي و قدرت هاي فردي خواهيد شد. اين انگيزه شما را براي ادامه حرکت و يافتن عامل به پيش ميراند. به ياد داشته باشيد که همواره عامل محدودکننده اي وجود دارد و اغلب اوقات مهم‌ترين قورباغه اي که بايد بخوريد يافتن و از بين بردن عامل محدودکننده يا بازدارنده است. 

نسخه ۱۴۰۰

عرضه پلت فرم های جدید

مجموعه نرم افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون بکر بر روی پلت فرم ویندوز ۱۰ برای ایستگاه های کاری (client) و سرورهای ۲۰۱۶ به بالا و اس کیوال سرور ها ی۲۰۱۷ به بالا آماده شد و در دو خانواده ی تحت ویندوز و تحت وب ( آماده برای سال ۱۴۰۰) عرضه می شود.