ارتقای شغلی

روي اهداف اصلي تمرکز کنيد

روي اهداف اصلي تمرکز کنيد

“وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشكلات به طور حيرت‌انگيزي چند برابر مي‌شود. “ نرمن وينسنت پيل ” چرا به من حقوق مي دهند؟ “  اين يكي از مهم ترين پرسش هايي است که بايد در تمام مدتي که به کاري مشغول هستيد مرتباً…