بخش های اساسی طرح کسب و کار

بخش های اساسی یک طرح کسب و کار

بخش های اساسی یک طرح کسب و کار

خلاصه مدیریتی خلاصه مدیریتی یکی از مهم ترین بخش های گزارش طرح کسب و کار می باشد. این بخش همان چیزی است که بیشتر خوانندگان بویژه وام دهندگان یا سرمایه گذاران قبل از آنکه بقیه گزارش را به منظور آشنایی بیشتر و تصمیم گیری در مورد آن بخوانند، ابتدا آن…