شانس چگونه اتفاق می افتد

آیا شانس و اقبال واقعا وجود دارند؟ (راهی برای افزایش خوش اقبالی)

آیا شانس و اقبال واقعا وجود دارند؟ (راهی برای افزایش خوش اقبالی)

در این مقاله سعی داریم اتفاقاتی که به صورت عامیانه شانسی و تصادفی تلقی می شوند، بررسی کنیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بسیاری از رویدادهای به ظاهر تصادفی، در واقع تحت کنترل خود افراد هستند. در اینجا راهکارهایی  برای پیش گیری از بداقبالی و تکنیک های…